Ochrona Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie, e-mail: sekretariat@szubin.zp.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych:

Jacek Adamczyk, e-mail: iod@szubin.zp.gov.pl

Klauzula informacyjna serwisu:

 1. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Serwis nie wykorzystuje plików cookies i nie przetwarza żadnych danych osób odwiedzających.
 3. Autor serwisu nie prowadzi statystyk dotyczących liczby wejść na stronę.

Klauzula informacyjna kontaktu telefonicznego:

Rozmowy telefoniczne przychodzące i wychodzące z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie nie są nagrywane.

Klauzula informacyjna kontaktu poprzez e-mail:

 1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa jest dobrowolne.
 2. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to właśnie Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Szubinie, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.
 3. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania/wniosku/prośby/zapytania/innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.
 4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w wiadomości e-mail jest Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie – Sebastian Hałas, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36, tel. 52 384 28 19.
 6. Przysługuje prawo:
  1. Dostępu do treści swoich danych.
  2. Sprostowania danych.
  3. Ograniczenia przetwarzania.
  4. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Żądania usunięcia swoich danych.
  6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:    
  1. Nie będą przetwarzane w celu profilowania.
  2. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla studentów i stażystów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36, tel. 52 384 28 19, e-mail: sekretariat@szubin.zp.gov.pl.
 2. Inspektor ochrony danych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie – Jacek Adamczyk, e-mail: iod@szubin.zp.gov.pl
 3. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z praktyką studencką lub stażem.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez  Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie na podstawie przepisów prawa pracy takim podmiotom jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, podmioty świadczące usługi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 225 Kodeksu Pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.