O Ośrodku

Podstawowe informacje o placówce:

Organizację Ośrodka określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022, poz. 1700), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2022, poz. 1897), a także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych (Dz.U. 2022, poz. 1890).

Regulamin Ośrodka

Organizacja placówki:

Informacje o nadzorze nad Ośrodkiem:

Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Informacje o szkołach w placówce:

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie funkcjonują:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36 prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
Stolarz numer klasyfikacji zawodu 752205
Ślusarz numer klasyfikacji zawodu 722204

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36 prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
Stolarz numer klasyfikacji zawodu 752205
Ślusarz numer klasyfikacji zawodu 722204

Statuty szkół:

Informacje o internacie w Ośrodku

Internat funkcjonuje całodobowo w niedziele i święta, a w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 9:00 dnia następnego. Zapewnienie właściwej działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu należy do zadań kierownika internatu, który jest bezpośrednim przełożonym zatrudnionych tam wychowawców.
Liczba wychowanków w grupie wynosi do 12, z zastrzeżeniem, iż na czas określony można zwiększyć tę liczbę do 15.
Zadaniem internatu jest:
a) zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego;
b) stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku, do racjonalnego spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym, rozwoju zainteresowań i uzdolnień;
c) organizacja życia codziennego przy współudziale wychowanków;
d) wdrażanie wychowanków do współpracy i współdziałania;
e) kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji interpersonalnych;
f) kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności;
g) wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych, uprawiania kultury fizycznej i dbałości o zdrowie;
h) kształtowanie samodzielności i zaradności życiowej wychowanków;
i) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
9.Internat organizuje w szczególności:
a) koła zainteresowań rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
b) oddziaływania specjalistyczne: terapeutyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne;
c) formy wypoczynku, rekreacji i sportu;
d) przygotowanie do samodzielnego życia w ramach programu usamodzielnienia.

Oferta resocjalizacyjna