O Placówce

Podstawowe informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Szubinie jest placówką resocjalizacyjną o charakterze otwartym, przeznaczoną dla nieletnich w wieku 13 – 21lat, którzy wyrażają wolę uczestniczenia w procesie resocjalizacji, a ponadto swoją dotychczasową postawą oraz zachowaniem po orzeczeniu środka poprawczego wskazują na duże prawdopodobieństwo, że będą poddawać się procesowi resocjalizacji  Misją Zakładu jest wychowanie nieletniego na świadomego i uczciwego obywatela  z uwzględnieniem wskazań nauki i doświadczeń pedagogicznych. Działalność wychowawcza powinna zmierzać przede wszystkim do wszechstronnego rozwoju osobowości i uzdolnień nieletniego oraz do kształtowania i utrwalania w nim postaw społecznie pożądanych tak, by był on przygotowany do funkcjonowania zgodnego z oczekiwaniami społecznymi.

Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Organizacja placówki:

Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Informacje o szkołach w placówce:

W Zakładzie Poprawczym w Szubinie funkcjonują:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36 prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
Stolarz numer klasyfikacji zawodu 752205
Ślusarz numer klasyfikacji zawodu 722204

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36 prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
Stolarz numer klasyfikacji zawodu 752205
Ślusarz numer klasyfikacji zawodu 722204

Statuty szkół:

Informacje o internacie w placówce

Internat funkcjonuje w niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 8:00 dnia następnego. Osobą zarządzającą internatem jest kierownik internatu. Główne zadania internatu to zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie, tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków, poznanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego , wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych, wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu, metodyczna resocjalizacja zgodna z Indywidualnym Planem Resocjalizacji. W skład bazy internatu i szkoły wchodzi  boisko sportowe  sala sportowa, siłownia, aula z salą bilardową oraz pracownia plastyczna .

Częścią internatu jest hostel który funkcjonuje w oddzielnym budynku. . W okresie usamodzielniania przed opuszczeniem placówki wychowankowie zakładu poprawczego mają możliwość pobytu w grupie hostelowej.  Pomieszczenia grupowe to przedpokój, kuchnia, pokój dzienny,  łazienka z toaletą. Wychowankowie w końcowej fazie resocjalizacji podejmują naukę i pracę zarobkową poza terenem placówki. W ramach treningu kulinarnego dokonują zakupów produktów spożywczych i samodzielnie przygotowują posiłki.