Dla Rodziców

Regulamin odwiedzin:

 1. Każdy wychowanek Zakładu Poprawczego  w Szubinie, ma prawo do odwiedzin.
 2. Odwiedziny odbywają się w niedziele i święta w godzinach: od 9.00 do 15.00 lub w inne dni za zgodą dyrektora placówki w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Miejscem odwiedzin jest pokój odwiedzin.
 4. Dyrektor zakładu  może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakty te stwarzałyby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacji.
 5. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 dyrektor zakładu poprawczego  niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora. 
 6. Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika zakładu (pracownika ochrony). Osoba nieposiadająca dokumentu tożsamości nie będzie wpuszczana na teren zakładu.
 7. Osoba niepełnoletnia może odwiedzać nieletniego wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Osoby poniżej lat piętnastu mogą odwiedzać wychowanka wyłącznie w towarzystwie swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania pracownikowi ochrony wnoszonego na teren zakładu bagażu.
 9. Odwiedzający ma prawo do przekazania wychowankowi paczki, którą przekazuje  pracownikowi ochrony. Pracownik spisuje w obecności wychowanka zawartość paczki i przekazuje mu za pokwitowaniem.
 10. Próba wniesienia na teren zakładu napojów z zawartością alkoholu, środków psychoaktywnych, niebezpiecznych narzędzi będzie skutkowała powiadomieniem sądu oraz odmową odwiedzin.
 11. Dyrektor lub upoważniony pracownik pedagogiczny ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający regulamin zakładu.
 12. Przebieg odwiedzin jest monitorowany przez  pracowników.
 13. Przekazywanie przedmiotów i rzeczy przez wychowanków osobom odwiedzającym dozwolone jest za zgodą wychowawcy.
 14. Rodzicom/opiekunom prawnym w trakcie odwiedzin zapewnia się kontakt z pracownikami pedagogicznymi w celu uzyskania informacji o zachowaniu wychowanka, jego postępach w nauce i aktualnej sytuacji prawnej.
 15. W zakładzie prowadzi się książkę odwiedzin, w której rejestruje się nazwisko i imię osoby odwiedzającej, nazwę i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, datę, czas trwania odwiedzin oraz wykaz osób odwiedzających wychowanka.

Zasady przekazywania paczek

Informacja o szkołach

W Zakładzie Poprawczym w Szubinie funkcjonują:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36.
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 36.

Statuty szkół

Zgodnie z przepisami oświatowymi w szkołach opracowane są zasady oceniania. Określają on szczegółowe warunki i sposób oceniania uczennic. Zasady oceniania są częścią statutu każdej ze szkół w placówce.